Gurbani Quotes

ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥

ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥

So Kio Mandhaa Aakheeai Jith Janmehi Raajaan ||

So why call her bad? From her, kings are born.

sō kiu mandā ākhīai jitu jammhi rājān ॥

ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

Why call her bad, from whom are born the king.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧੯) ਸ. (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੩ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev

Useful Links